Algemene voorwaarden

Ten behoeve van leveringen aan de consument

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

 1. Kaerel skin care is een onderdeel van Petit&Jolie B.V.
 2. Kaerel skin care B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder kvk-nummer 58795731. Het BTW-nummer is NL8531.85.098B01.
 3. Voor vragen kun je contact opnemen door middel van mail naar info@kaerelskincare.com

Artikel 2 – Definities

 1. Kaerel skin care is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en exploitant van de Kaerel skin care webshop.
 2. Consument is de natuurlijk persoon die zaken van Kaerel skin care afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf.
 3. De overeenkomst geldt tot het moment van levering.

Artikel 3 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kaerel skin care en consument van Kaerel skin care webshop.
 2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kaerel skin care in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijke rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door Kaerel skin care vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 4 – Prijzen & Betaalwijze

 1. Alle prijzen worden vermeld in Euro`s inclusief BTW en exclusief portokosten. Portokosten zijn voor rekening van de consument.
 2. Kaerel skin care heeft het recht haar verkoopprijzen te wijzigen, wanneer dit naar haar oordeel van toepassing is.
 3. Bij het plaatsen van een bestelling worden de portokosten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 4. Via Kaerel skin care webshop kan de factuur alleen vooraf worden betaald via IDeal of door middel van overschrijving. Na ontvangst van de betaling wordt door Kaerel skin care overgegaan tot verzending van de bestelling.

Artikel 5 – Verkrijgbaarheid producten / levertijd

 1. Indien alle producten van een bestelling voorradig zijn en de verzending binnen Nederland is zal de bestelling binnen vijf (5) werkdagen worden uitgeleverd.
 2. Mochten artikelen niet op voorraad zijn dan zal je binnen twee (2) werkdagen worden geïnformeerd over aangepaste leverdatum en eventuele deelleveringen.
 3. Indien een (deel)levering niet binnen zeven (7) werkdagen kan geschieden zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de consument hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de (deel)levering is geannuleerd ontvangt de consument binnen zeven (7) werkdagen zijn aankoopbedrag retour.

Artikel 6 – Wijze van verzending

 1. Alle leveringen worden verzonden middels TNT-post. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van de consument.

Artikel 7 – Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Voor bestellingen gedaan via de webshop geldt een zichttermijn. De zichttermijn is dertig (30) kalender dagen. Dit betekent dat de consument zich binnen dertig (30) kalender dagen na ontvangst van de artikelen mag bedenken en de overeenkomst zonder opgaaf van reden mag verbreken.
  Voor de verbruiksgoederen geldt dat deze in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking dienen te worden aangeleverd, bij de goederen dienen de pakbon/factuur, NAW gegevens en het rekeningnummer te worden ingesloten.
  Stuur de artikelen naar:
  Petit&Jolie B.V. – Kaerel skin care
  Catharijnesingel 90
  3511 GR Utrecht
  Aldus en binnen deze termijn retour gezonden artikelen worden volledig vergoed door Kaerel skin care.
 2. Terugbetaling naar aanleiding van een retourzending gebeurt na ontvangst van de bestelling binnen veertien (14) kalender dagen op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
 3. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

Artikel 8 – Garantie

 1. Kaerel skin care garandeert dat haar producten met de grootste zorg zijn bereid uit enkel de beste ingrediënten. Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product dan kan je het restant in de originele verpakking aan Kaerel skin care retourzenden naar:
  Petit&Jolie B.V. – Kaerel skin care
  Catharijnesingel 90
  3511 GR Utrecht
  Vermeldt daarbij duidelijk wat de klacht is. Indien de klacht terecht wordt bevonden ontvang je kosteloos een vervangend product.
 2. Een eventuele vergoeding van schade als gevolg van het niet voldoen aan de specificaties van een product beperkt zich te allen tijde tot de waarde van het vervangende product.
 3. Kaerel skin care sluit elke schade uit welke direct of indirect voortvloeit uit het (onjuist) gebruik van haar producten.

Artikel 9 – Privacy

 1. Kaerel skin care neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het hanteren van persoonsgegevens conform het hierover bepaalde in de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Alle informatie welke Kaerel skin care ter beschikking komt in het kader van de website of de webshop wordt enkel en alleen gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor de consument deze informatie heeft verschaft.
 3. Persoonlijke informatie van de consument wordt nimmer ter beschikking gesteld aan derden, anders dan het bevoegd gezag.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op alle transacties die via de website of de webshop tot stand komen is enkel het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Enkel de Algemene Voorwaarden van Kaerel skin care zijn van toepassing op aankopen via deze website.
 3. Klachten over producten of over de dienstverlening worden binnen dertig (30) kalender dagen na ontvangst beantwoord.
 4. Prijswijzigingen en publicatiefouten nadrukkelijk voorbehouden.